Search form

ฮีบรู 6

1จาอั้น ขอ​หื้อ​เฮา​ผ่าน​หลัก​กำสอน​เบื้องต้น​เกี่ยวกับ​พระคริสต์ แล้ว​พัฒนา​ความ​เข้าใจ๋​ของ​เฮา​หื้อ​เป๋น​คน​ใหญ่ เฮา​บ่ควร​สอน​ซ้ำ​แหม​ใน​เรื่อง​ก๋าน​กลับใจ๋​จาก​ก๋าน​เยียะ​บ่ดี​ตี้​นำ​ไป​เถิง​ความ​ต๋าย​กับ​เรื่อง​ความ​เจื้อ​ใน​พระเจ้า 2เรื่อง​กำสอน​เกี่ยว​กับ​พิธี​ซ่วย​ล้าง​ต่างๆ เรื่อง​พิธี​วาง​มือ เรื่อง​ก๋าน​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย กับ​เรื่อง​ก๋าน​ตัดสิน​ลงโต้ษ​ตลอด​ไป 3เฮา​ก็​จะ​พัฒนา​จาอี้​ต่อไป ถ้า​พระเจ้า​ยอม

4ส่วน​ผู้​ตี้​เกย​อยู่​ใน​ความ​เป่งแจ้ง​ของ​พระเจ้า เกย​ได้​ฮับ​ของ​ประทาน​จาก​พระเจ้า กับ​ได้​มี​ส่วน​ฮ่วม​ใน​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ 5กับ​ตี้​เกย​มี​ประสบก๋ารณ์​ว่า​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​นั้น​ดี กับ​อำนาจ​ของ​ยุค​ตี้​จะ​มา​เถิง​นั้น​เป๋น​จาใด 6ถ้า​คน​หมู่​นั้น​ยัง​หลง​ไป​ก็​เป๋น​ไป​บ่ได้​ตี้​จะ​ปา​หมู่​เขา​กลับใจ๋​จาก​บาป​ได้​แหม ย้อน​เหมือน​กับ​ว่า​เขา​ได้​เขิง​พระบุตร​ของ​พระเจ้า​บน​ไม้​กาง​เขน​แหม​เตื้อ กับ​ซะหน้าซะต๋า​พระองค์​ต่อ​หน้า​คน​ตังหลาย

7แผ่นดิน​ตี้​ได้ฮับ​น้ำฝน​อยู่​ตลอด กับ​เกิด​พืช​ผัก​เป๋น​ประโยชน์​แก่​คน​ปูก เป๋น​แผ่นดิน​ตี้​ได้​ฮับ​ปอน​จาก​พระเจ้า 8แต่​แผ่นดิน​ตี้​มี​หนาม​ตึง​หน้อย​ตึง​ใหญ่​เต๋ม​ไป​หมด​ก็​บ่มี​ก้า กับ​เสี่ยง​ต่อ​ก๋าน​ถูก​แจ้ง สุดต๊าย​ก็​ถูก​เผา​ไฟ

9เปื้อน​ตี้​ฮัก​ตังหลาย เถิงแม้​ว่า​หมู่​เฮา​จะ​อู้​จาอี้ เฮา​ก็​มั่นใจ๋​ว่า​ต้าน​ตังหลาย​มี​ปอน​ตี้​ดี​เหลือ เป๋น​ปอน​ตี้​จะ​นำ​ไป​ฮับ​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ 10พระเจ้า​ยุติธรรม พระองค์​จะ​บ่ลืม​ก๋าน​งาน​ตี้​หมู่​ต้าน​เยียะ​กับ​ความ​ฮัก​ตี้​หมู่​ต้าน​แสดง​หื้อ​พระองค์​หัน โดย​ก๋าน​ตี้​หมู่​ต้าน​ได้​จ้วยเหลือ​คน​ของ​พระองค์​กับ​ยัง​จ้วย​อยู่​แหม​ต่อไป 11หมู่​เฮา​ใค่​หื้อ​หมู่​ต้าน​กู้​คน​เอา​แต๊​เอา​ว่า​จ๋น​เถิง​ตี้​สุด เปื้อ​หื้อ​แน่ใจ๋​ว่า​สิ่ง​ตี้​ต้าน​หวัง​ไว้​นั้น​จะ​เกิด​ขึ้น​แต๊ 12หมู่​เฮา​บ่ใค่​หื้อ​หมู่​ต้าน​เป๋น​คน​ขี้ค้าน แต่​หื้อ​เอา​อย่าง​คน​หมู่​นั้น​ตี้​เจื้อ​วางใจ๋​กับ​อดทน ก็​เลย​ได้ฮับ​สิ่ง​ตี้​พระเจ้า​ได้​สัญญา​ไว้​ว่า​จะ​หื้อ

พระ​สัญญา​ของ​พระเจ้า​ก็​เป๋น​แต๊

13ต๋อน​ตี้​พระเจ้า​หื้อ​สัญญา​กับ​อับราฮัม พระองค์​สาบาน​โดย​อ้าง​เถิง​ตั๋ว​ของ​พระองค์​เอง​ย้อน​บ่มี​ใผ​ใหญ่​เหลือ​พระองค์​แหม​แล้ว 14พระองค์​อู้​ว่า “เฮา​จะ​ปั๋น​ปอน​เจ้า​อย่าง​แน่นอน กับ​จะ​หื้อ​เจ้า​มี​ลูก​หลาน​จ๋ำนวน​นัก”

15หลังจาก​ตี้​อับราฮัม​กอยถ้า​อย่าง​อดทน ต้าน​ก็​ได้​ฮับ​ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​สัญญา​ไว้

16ส่วน​คน​เฮา​นั้น​สาบาน​โดย​อ้าง​ผู้​ตี้​ใหญ่​เหลือ​ตั๋ว​เก่า กำ​สาบาน​ยืนยัน​สิ่ง​ตี้​ได้​อู้​แล้ว กับ​เยียะ​หื้อ​ก๋าน​เถียง​กั๋น​นั้น​จบ​ลง 17พระเจ้า​ก็​ได้​ยืนยัน​พระสัญญา​ของ​พระองค์​โดย​กำ​สาบาน​เหมือน​กั๋น เปื้อ​เยียะ​หื้อ​คน​ตี้​จะ​ฮับ​สิ่ง​ตี้​สัญญา​ไว้​ฮู้​อย่าง​แน่นอน​ว่า พระเจ้า​จะ​บ่มี​วัน​เปี่ยนใจ๋​จาก​สิ่ง​ตี้​พระองค์​ตัดสินใจ๋​จะ​เยียะ 18สิ่ง​ตี้​พระองค์​สัญญา​กับ​สาบาน​เปี่ยน​ตึง​บ่ได้ ย้อน​ว่า​เป๋น​ไป​บ่ได้​ตี้​พระเจ้า​จะ​อู้​จุ จาอั้น​หมู่​เฮา​ตี้​ได้​เปิ้ง​พระองค์ ก็​มี​ก๋ำลังใจ๋​นัก​ขึ้น​ขนาด ตี้​จะ​ได้​ยึด​ความ​หวัง​ตี้​พระองค์​ได้​หื้อ​ไว้ 19เฮา​มี​ความ​หวัง​นี้​เผียบ​เหมือน​สมอ​เฮือ​ตี้​ยึด​จิตใจ๋​หื้อ​แน่น​กับ​มั่นคง ความ​หวัง​นี้​ก็​เป๋น​ความ​หวัง​ตี้​จะ​ปา​หมู่​เฮา​ผ่าน​ผ้ากั้ง​ใน​พระวิหาร​บน​สวรรค์ เข้า​ไป​ใน​ตี้ๆ บริสุทธิ์​ตี้​สุด 20เป๋น​ตี้​ตี้​พระเยซู​ได้​เข้า​ไป​ก่อน​เฮา​แล้ว​เปื้อ​เฮา​ตังหลาย พระองค์​ได้​เป๋น​มหา​ปุโรหิต​ตลอดไป​อย่าง​เมลคีเซเดค