Search form

ฮีบรู 6:1

1จาอั้น ขอ​หื้อ​เฮา​ผ่าน​หลัก​กำสอน​เบื้องต้น​เกี่ยวกับ​พระคริสต์ แล้ว​พัฒนา​ความ​เข้าใจ๋​ของ​เฮา​หื้อ​เป๋น​คน​ใหญ่ เฮา​บ่ควร​สอน​ซ้ำ​แหม​ใน​เรื่อง​ก๋าน​กลับใจ๋​จาก​ก๋าน​เยียะ​บ่ดี​ตี้​นำ​ไป​เถิง​ความ​ต๋าย​กับ​เรื่อง​ความ​เจื้อ​ใน​พระเจ้า