Search form

ฮีบรู 6:2

2เรื่อง​กำสอน​เกี่ยว​กับ​พิธี​ซ่วย​ล้าง​ต่างๆ เรื่อง​พิธี​วาง​มือ เรื่อง​ก๋าน​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย กับ​เรื่อง​ก๋าน​ตัดสิน​ลงโต้ษ​ตลอด​ไป