Search form

ฮีบรู 7

ปุโรหิต​อย่าง​เมลคีเซเดค

1เมลคีเซเดค​คน​นี้​เป๋น​กษัตริย์​เมือง​ซาเลม กับ​เป๋น​ปุโรหิต​ของ​พระเจ้า​ผู้​สูงสุด ต้าน​ได้​ไป​หา​อับราฮัม​ต๋อน​ตี้​อับราฮัม​ก่ำลัง​ปิ๊ก​มา​จาก​ก๋าน​มี​ชัย​เหนือ​หมู่​กษัตริย์​ต่างๆ แล้ว​ต้าน​ได้​ปั๋น​ปอน​อับราฮัม​ 2อับราฮัม​ก็​ได้​ถวาย​ของ​ตี้​ยึด​มา​นึ่ง​ใน​สิบ​ส่วน​แก่​เมลคีเซเดค จื้อ​เมลคีเซเดค​มี​ความ​หมาย​ว่า “กษัตริย์​ตี้​เยียะ​ต๋าม​ความ​ถูกต้อง” กับ​ต้าน​เป๋น​กษัตริย์​แห่ง​เมือง​ซาเลม หมายเถิง “กษัตริย์​แห่ง​สันติสุข” 3บ่มี​เขียน​ไว้​ว่า​ใผ​เป๋น​ป้อ​แม่​ของ​ต้าน กาว่า​ป้อ​อุ๊ย​แม่​หม่อน​ของ​ต้าน​เป๋น​ใผ วัน​เกิด​กาว่า​วัน​ต๋าย​ของ​ต้าน​ก็​บ่มี​เขียน​บอก​ไว้ ต้าน​เป๋น​เหมือน​พระบุตร​ของ​พระเจ้า ตั๊ด​ตี้​ว่า​ต้าน​เป๋น​ปุโรหิต​ตลอด​ไป

4กึ๊ด​ผ่อ​เต๊อะ​ว่า​เมลคีเซเดค​ยิ่งใหญ่​มอก​ใด เถิง​ขนาด​อับราฮัม​ป้อ​อุ๊ย​แม่​หม่อน​คน​เก๊า​ของ​เฮา​ยัง​ถวาย​ของ​ตี้​ยึด​มา​ได้​นึ่ง​ใน​สิบ​หื้อ​ต้าน 5บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส​สั่ง​หื้อ​ลูก​หลาน​ผะกุ๋น​เลวี​ตี้​เป๋น​ปุโรหิต​ฮับ​ส่วน​แบ่ง​นึ่ง​ใน​สิบ​จาก​สิ่ง​ตี้​คน​ตังหลาย​ได้​มา คือ​มา​จาก​หมู่​ปี้น้อง​ของ​เขา เถิงแม้​ว่า​หมู่​ปี้น้อง​ของ​เขา​จะ​สืบ​เจื๊อสาย​มา​จาก​อับราฮัม​เหมือน​กั๋น 6แต่​เมลคีเซเดค​นั้น​บ่ได้​สืบ​เจื๊อสาย​มา​จาก​ผะกุ๋น​เลวี ก็​ยัง​ได้​ฮับ​นึ่ง​ใน​สิบ​ส่วน​จาก​อับราฮัม แล้ว​ได้​ปั๋น​ปอน​อับราฮัม​ผู้​ตี้​พระเจ้า​หื้อ​พระสัญญา 7เฮา​กู้​คน​ฮู้​ว่า ผู้​ตี้​หื้อ​ปอน​ก็​ยิ่งใหญ่​เหลือ​ผู้​ตี้​ได้ฮับ​ปอน 8ส่วน​ปุโรหิต​ผะกุ๋น​เลวี​ตี้​ได้ฮับ​นึ่ง​ใน​สิบ​ส่วน​เป๋น​ก้า​คน​ตี้​ต้อง​ต๋าย แต่​เมลคีเซเดค​ผู้​ตี้​ได้ฮับ​นึ่ง​ใน​สิบ​ส่วน​เป๋น​ผู้​ตี้​พระคัมภีร์​ได้​เขียน​ไว้​ว่า​ยัง​มี​จีวิต​อยู่ 9จะ​อู้​จาอี้​ก็​ได้​ว่า​ลูกหลาน​ผะกุ๋น​เลวี​ตี้​ได้​ฮับ​นึ่ง​ใน​สิบ​ส่วน​นั้น​ได้​ถวาย​นึ่ง​ใน​สิบ​ส่วน​แก่​เมลคีเซเดค​ผ่าน​ตาง​อับราฮัม​ตวย 10ย้อน​ว่า​ต๋อน​ตี้​เมลคีเซเดค​กับ​อับราฮัม​ปะ​กั๋น​นั้น เลวี​ยัง​บ่เกิด​เตื้อ แต่​ว่า​เลวี​ก็​อยู่​ใน​สายเลือด​ของ​อับราฮัม​ป้อ​อุ๊ย​แม่​หม่อน​ของ​เขา

11จาใด​ก็​ต๋าม ถ้า​คน​ตังหลาย​เป๋น​คน​ดี​สมบูรณ์​แบบ​ได้​โดย​ตาง​ระบบ​ปุโรหิต​ของ​เผ่า​เลวี เซิ่ง​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส​ก็​ตั้ง​ขึ้น​จาก​ระบบ​นี้ แล้ว​เป๋น​จาใด​จะ​ต้อง​มี​ปุโรหิต​อย่าง​เมลคีเซเดค​แตน​หมู่​ปุโรหิต​ต๋าม​แบบ​อย่าง​อาโรน​แหม 12ย้อน​ว่า​เมื่อ​เปี่ยน​ระบบ​ปุโรหิต​แล้ว บท​บัญญัติ​ก็​ต้อง​เปี่ยน​ตวย​เปื้อ​หื้อ​เข้า​กั๋น 13องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​คน​ตี้​เฮา​อู้​เถิง​นี้​มา​จาก​เผ่า​อื่น เซิ่ง​บ่มี​ใผ​ใน​เผ่า​นี้​เกย​เป๋น​ปุโรหิต​ฮับใจ๊​อยู่​หน้า​แต้น​ปู่จา​เลย 14เฮา​กู้​คน​ฮู้​ดี​อยู่​แล้ว​ว่า​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​เฮา​สืบ​เจื๊อสาย​มา​จาก​เผ่า​ยูดาห์​เซิ่ง​โมเสส​บ่เกย​อู้​เถิง​ว่า​จะ​มี​ปุโรหิต​มา​จาก​เผ่า​นี้​เลย

พระเยซู​เป๋น​ปุโรหิต​เหมือน​เมลคีเซเดค

15สิ่ง​ตี้​เฮา​ได้​อู้​มา​แล้ว​นั้น​ก็​ชัดเจน​นัก​ขึ้น ย้อน​มี​ปุโรหิต​แหม​คน​นึ่ง​เกิด​ขึ้น​ต๋าม​แบบ​อย่าง​เมลคีเซเดค 16เซิ่ง​ผู้​ตี้​ได้​เป๋น​ปุโรหิต​นี้​นั้น​บ่ได้ฮับ​ก๋าน​แต่งตั้ง​ต๋าม​บท​บัญญัติ​เรื่อง​เจื๊อสาย แต่​ได้ฮับ​ก๋าน​แต่งตั้ง​โดย​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​จีวิต​ตี้​บ่เสี้ยง​สุด​เลย 17ต๋าม​ตี้​พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า

“ต้าน​เป๋น​ปุโรหิต​ตลอด​ไป​อย่าง​เมลคีเซเดค”

18บท​บัญญัติ​เก่า​นั้น​ได้​ยกเลิก​ไป​แล้ว ย้อน​มี​จุด​อ่อน​กับ​บ่มี​ประโยชน์ 19ย้อน​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส​บ่ได้​เยียะ​หื้อ​อะหยัง​สมบูรณ์​แบบ​เลย แต่​ต๋อน​นี้​เฮา​ได้​ฮับ​ความ​หวัง​ตี้​ดี​เหลือ​ตะก่อน เซิ่ง​โดย​ความ​หวัง​นี้​เฮา​จึง​เข้า​ใก้​พระเจ้า​ได้

20ป๋าย​บ่ปอ​พระเจ้า​ยัง​ยืนยัน​เรื่อง​ความ​หวัง​นี้​โดย​กำ​ปฏิญาณ​ของ​พระองค์ ส่วน​คน​อื่นๆ ได้​เป๋น​ปุโรหิต​โดย​บ่มี​กำ​ปฏิญาณ​อะหยัง​เลย 21แต่​พระเยซู​ได้​เป๋น​ปุโรหิต​โดย​กำ​ปฏิญาณ เมื่อ​พระเจ้า​อู้​กับ​พระองค์​ว่า

“องค์​พระผู้เป๋นเจ้า ​ได้​ปฏิญาณ​ไว้​แล้ว

กับ​จะ​บ่เปี่ยนใจ๋

คือ ‘ต้าน​จะ​เป๋น​ปุโรหิต​ตลอด​ไป’ ”

22ย้อน​กำ​ปฏิญาณ​ของ​พระเจ้า​นี้ พระเยซู​จึง​เป๋น​ผู้​ก๊ำ​ประกั๋น​พันธสัญญา​ตี้​ดี​เหลือ​อัน​เก่า

23ปุโรหิต​ใน​เผ่า​เลวี​นั้น​มี​ก๋าน​สืบ​ต๋ำแหน่ง​ต่อๆ กั๋น​มา​หลาย​คน ย้อน​ปุโรหิต​หมู่​นั้น​เมื่อ​ต๋าย​ก็​เยียะ​หน้าตี้​ต่อ​บ่ได้ 24แต่​พระเยซู​ก็​เยียะ​หน้าตี้​เป๋น​ปุโรหิต​ตลอด​ไป ย้อน​ว่า​พระองค์​มี​จีวิต​โดย​บ่มี​วัน​ต๋าย 25พระเยซู​จึง​สามารถ​จ้วย​จีวิต​หมู่​คน​ตี้​มา​หา​พระเจ้า​โดย​ตาง​พระองค์​อย่าง​สมบูรณ์ ย้อน​พระเยซู​ยัง​มี​จีวิต​อยู่​ตลอด​เปื้อ​อ้อนวอน​พระเจ้า​เผื่อ​หมู่​เขา

26มหา​ปุโรหิต​จาอี้​ก็​เปิง​กับ​เฮา ย้อน​พระองค์​เป๋น​ผู้​บริสุทธิ์ บ่มี​ความ​ผิด บ่มี​มลทิน พระเจ้า​แยก​พระองค์​ออก​จาก​คน​บาป​ตังหลาย กับ​ยก​หื้อ​อยู่​สูง​เหลือ​สวรรค์ 27พระเยซู​บ่จ๋ำเป๋น​ต้อง​ถวาย​เครื่อง​ปู่จา​กู้​วัน บ่เหมือน​มหา​ปุโรหิต​คน​อื่นๆ ตี้​ต้อง​ถวาย​เครื่อง​ปู่จา​เปื้อ​ไถ่​บาป​หื้อ​ตั๋ว​เก่า​ก่อน แล้ว​ก้อย​ถวาย​เครื่อง​ปู่จา​เปื้อ​ไถ่​บาป​หื้อ​คน​ตังหลาย แต่​พระเยซู​ได้​ถวาย​เครื่อง​ปู่จา​เตื้อ​เดียว​ก็​ปอ เมื่อ​พระองค์​ถวาย​จีวิต​ของ​พระองค์​เป๋น​เครื่อง​ปู่จา 28ต๋าม​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส​นั้น​คน​เฮา​ตี้​อ่อนแอ​ได้ฮับ​ก๋าน​แต่งตั้ง​หื้อ​เป๋น​มหา​ปุโรหิต แต่​กำ​ปฏิญาณ​ของ​พระเจ้า​ตี้​มา​หลัง​บท​บัญญัติ​ได้​แต่งตั้ง​พระบุตร​ผู้​ตี้​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​สมบูรณ์​แบบ​ตลอด​ไป