Search form

ฮีบรู 7:13

13องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​คน​ตี้​เฮา​อู้​เถิง​นี้​มา​จาก​เผ่า​อื่น เซิ่ง​บ่มี​ใผ​ใน​เผ่า​นี้​เกย​เป๋น​ปุโรหิต​ฮับใจ๊​อยู่​หน้า​แต้น​ปู่จา​เลย