Search form

ฮีบรู 7:2

2อับราฮัม​ก็​ได้​ถวาย​ของ​ตี้​ยึด​มา​นึ่ง​ใน​สิบ​ส่วน​แก่​เมลคีเซเดค จื้อ​เมลคีเซเดค​มี​ความ​หมาย​ว่า “กษัตริย์​ตี้​เยียะ​ต๋าม​ความ​ถูกต้อง” กับ​ต้าน​เป๋น​กษัตริย์​แห่ง​เมือง​ซาเลม หมายเถิง “กษัตริย์​แห่ง​สันติสุข”