Search form

ฮีบรู 7:27

27พระเยซู​บ่จ๋ำเป๋น​ต้อง​ถวาย​เครื่อง​ปู่จา​กู้​วัน บ่เหมือน​มหา​ปุโรหิต​คน​อื่นๆ ตี้​ต้อง​ถวาย​เครื่อง​ปู่จา​เปื้อ​ไถ่​บาป​หื้อ​ตั๋ว​เก่า​ก่อน แล้ว​ก้อย​ถวาย​เครื่อง​ปู่จา​เปื้อ​ไถ่​บาป​หื้อ​คน​ตังหลาย แต่​พระเยซู​ได้​ถวาย​เครื่อง​ปู่จา​เตื้อ​เดียว​ก็​ปอ เมื่อ​พระองค์​ถวาย​จีวิต​ของ​พระองค์​เป๋น​เครื่อง​ปู่จา