Search form

ฮีบรู 8:10

10นี่​คือ​พันธสัญญา​ตี้​เฮา​จะ​เยียะ​กับ​จาว​อิสราเอล

หลังจาก​เวลา​นั้น องค์​พระผู้เป๋นเจ้า ​อู้​จาอี้

เฮา​จะ​ใส่​บท​บัญญัติ​ของ​เฮา​ไว้​ใน​จิต​สำนึก​ของ​หมู่​เขา

กับ​เฮา​จะ​เขียน​มัน​ไว้​ใน​จิตใจ๋​ของ​หมู่​เขา

เฮา​จะ​เป๋น​พระเจ้า​ของ​หมู่​เขา

หมู่​เขา​จะ​เป๋น​คน​ของ​เฮา