Search form

ฮีบรู 8:3

3มหา​ปุโรหิต​กู้​คน​ได้​ฮับ​ก๋าน​แต่งตั้ง​หื้อ​ถวาย​เครื่อง​ปู่จา​กับ​สัตว์​ปู่จา ย้อนจาอี้​ก็​จ๋ำเป๋น​ตี้​มหา​ปุโรหิต​คน​นี้​ของ​เฮา​จะ​ต้อง​เอา​ของ​มา​ถวาย​ตวย​เหมือน​กั๋น