Search form

ฮีบรู 9:14

14แล้ว​เลือด​ของ​พระเยซู​คริสต์​จะ​ซ่วย​ล้าง​เฮา​นัก​เหลือ​นั้น​มอก​ใด ย้อน​โดย​ตาง​พระวิญญาณ​ตี้​อยู่​ตลอด​ไป พระคริสต์​ถวาย​ตั๋ว​เป๋น​เครื่องปู่จา​ตี้​บ่มี​ต๋ำหนิ​ต่อ​พระเจ้า เลือด​ของ​พระองค์​ก็​สามารถ​ซ่วย​ล้าง​จิต​สำนึก​ของ​เฮา​หื้อ​บริสุทธิ์​ป๊น​จาก​ก๋าน​เยียะ​ตี้​นำ​ไป​เถิง​ความ​ต๋าย เปื้อ​เฮา​จะ​ได้​ฮับใจ๊​พระเจ้า​ผู้​มี​จีวิต​อยู่