Search form

ฮีบรู 9:17

17ย้อน​ว่า​หนังสือ​ยก​ทรัพย์​สมบัติ​จะ​มี​ผล​บังคับ​ใจ๊​ได้ ก็​ต่อเมื่อ​เจ้า​ของ​หนังสือ​ต๋าย​แล้ว ถ้า​เจ้า​ของ​หนังสือ​ยัง​มี​จีวิต หนังสือ​นั้น​ก็​บ่มี​ผล​อะหยัง