Search form

ยากอบ 1

1จดหมาย​ฉบับ​นี้​จาก​ข้าพเจ้า ยากอบ ผู้​ฮับใจ๊​ของ​พระเจ้า​ตึง​ของ​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า ขอ​ตั๊กตวาย​คน​ของ​พระเจ้า​กู้​คน​ตี้​แตก​ขะแล​ขะแจ​ไป​ใคว่​โลก

ก๋าน​ขอ​โดย​ความ​เจื้อ

2ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตังหลาย เมื่อ​หมู่​ต้าน​ปะ​กับ​ก๋าน​ทดลองใจ๋​ใน​เรื่อง​ต่างๆ ก็​หื้อ​ถือ​ว่า​เป๋น​เรื่อง​ตี้​น่า​จื้นจมยินดี​แต๊ๆ 3ย้อน​ว่า หมู่​ต้าน​ฮู้​อยู่​แล้ว​ว่า ก๋าน​ทดลองใจ๋​นั้น​จะ​ทดสอบ​ความ​เจื้อ​ของ​หมู่​ต้าน เซิ่ง​จะ​จ้วย​หื้อ​หมู่​ต้าน​มี​ความ​อดทน​ได้ 4หื้อ​หมู่​ต้าน​เฮียน​ฮู้​ตี้​จะ​อดทน​กับ​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง เปื้อ​จะ​เป๋น​คน​ตี้​สมบูรณ์​กับ​ดี​พร้อม​กู้​อย่าง

5แต่​ถ้า​ใผ​คน​ใด​ใน​หมู่​ต้าน​ขาด​ผญา​ปั๋ญญา ก็​หื้อ​เขา​ขอ​จาก​พระเจ้า แล้ว​พระเจ้า​จะ​หื้อ ย้อน​พระองค์​ใจ๋​กว้าง​กับ​จะ​หื้อ​กู้​คน​โดย​บ่ว่า​ใผ​เลย 6แต่​เขา​จะ​ต้อง​ขอ​โดย​ความ​เจื้อ​กับ​บ่อิกขะหลิก​ใจ๋ ย้อน​ว่า​คน​ตี้​อิกขะหลิก​ใจ๋​ก็​เป๋น​เหมือน​คลื่น​ใน​ทะเล​ตี้​ถูก​ลม​ปั๊ด​ไป​ปั๊ด​มา 7คน​จาอั้น​บ่ต้อง​หวัง​ว่า​จะ​ได้​ฮับ​อะหยัง​จาก​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​เลย 8ย้อน​เขา​เป๋น​คน​บ่มั่นคง เอาแน่​เอานอน​บ่ได้​สัก​อย่าง

ความ​มั่งคั่ง​ตี้​แต๊​จริง

9ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตี้​เป๋น​คน​ตุ๊ก​ควร​จะ​ภูมิใจ๋ ตี้​พระเจ้า​โผด​ยก​หมู่​เขา​ขึ้น 10คน​ตี้​ร่ำรวย​ก็​หื้อ​ภูมิใจ๋​ตั๋ว​เก่า​เหมือน​กั๋น​เมื่อ​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​เขา​ตก​ต่ำ​ลง ย้อน​ว่า​คน​ร่ำรวย​ก็​จะ​เหี่ยวแห้ง​ต๋าย​ไป​เหมือน​ดอก​หญ้า 11ย้อน​ว่า​เมื่อ​ตะวัน​ขึ้น แดด​ก็​เผา​หญ้า แล้ว​ดอก​มัน​ก็​จะ​เหี่ยว​แห้ง​หลวะ​ออก​จาก​ต้น แล้ว​ความ​งาม​ของ​มัน​ก็​เสี้ยง​หมด คน​ร่ำรวย​ก็​จะ​เป๋น​จาอั้น​เหมือน​กั๋น หมู่​เขา​จะ​ต๋าย​ไป​ใน​ต๋อน​ตี้​ก่ำลัง​วุ่น​วะ​วุ่นวาย​กับ​ก๋าน​งาน​ของ​หมู่​เขา

ห้าม​หื้อ​ใผ​ล่อลวง​เฮา​ได้

12พระเจ้า​จะ​ปั๋นปอน​คน​ตี้​อดทน​ต่อ​ก๋าน​ทดลองใจ๋ ย้อน​ว่า​เมื่อ​เขา​ผ่าน​ก๋าน​ทดสอบ​นี้​ได้​แล้ว เขา​ก็​จะ​ได้​ฮับ​มงกุฎ​แห่ง​จีวิต​ตี้​พระเจ้า​สัญญา​ว่า​จะ​หื้อ​กับ​คน​ตี้​ฮัก​พระองค์ 13ห้าม​หื้อ​ใผ​คน​ใด​ตี้​ถูก​ล่อลวง​นั้น​อู้​ว่า “พระเจ้า​ล่อลวง​เฮา” ย้อน​บ่มี​ใผ​ล่อลวง​พระเจ้า​หื้อ​เยียะ​บ่ดี​ได้ กับ​พระเจ้า​ก็​บ่ล่อลวง​ใผ​คน​ใด​เหมือน​กั๋น 14แต่​หมู่​เขา​ถูก​ล่อลวง​โดย​ตั๋ณหา​ของ​หมู่​เขา​เอง​ตี้​นำ​ปา​หมู่​เขา​หลง​ตาง​ไป​จาก​พระเจ้า 15เมื่อ​เกิด​ตั๋ณหา​ฟัก​ตั๋ว​ขึ้น​ใน​ใจ๋​แล้ว ก็​เยียะ​หื้อ​เกิด​บาป เมื่อ​บาป​อยู่​ใน​ใจ๋​สมบูรณ์​แล้ว​ก็​นำ​ไป​เถิง​ความ​ต๋าย

16ปี้น้อง​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮัก​เหย ห้าม​หื้อ​ใผ​จุล่าย​ได้​เน่อ 17ของ​ตี้​ดี​กับ​ดี​พร้อม​กู้​อย่าง​ก็​มา​จาก​สวรรค์ คือ​มา​จาก​พระเจ้า ผู้​ตี้​สร้าง​กู้​อย่าง​ตี้​ส่อง​แสง​ใน​ต๊องฟ้า แต่​พระองค์​บ่เปี่ยนแปลง บ่เหมือน​กับ​สิ่ง​หมู่​นั้น​กาว่า​เงา​ของ​มัน​ตี้​เปี่ยน​ไป​เปี่ยน​มา 18เป๋น​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระองค์ ตี้​หื้อ​เฮา​เกิด​ใหม่​โดย​ถ้อยกำ​ตี้​เป๋น​ความ​จริง เปื้อ​หื้อ​เฮา​ได้​เป๋น​เก๊า​เหง้า​ของ​กู้​อย่าง​ตี้​พระองค์​สร้าง​ขึ้น

ก๋าน​เจื้อฟัง​กับ​ก๋าน​เยียะ​ต๋าม

19ปี้น้อง​ตังหลาย​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮัก จ๋ำ​ไว้​เต๊อะ​ว่า หื้อ​ว่อง​ใน​ก๋าน​ฟัง หื้อ​จ๊า​ใน​ก๋าน​อู้ กับ​จ๊า​ใน​ก๋าน​โขด 20ย้อน​ว่า​ความ​โขด​ของ​คน บ่ได้​จ้วย​หื้อ​ใผ​คน​ใด​มี​จีวิต​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ของ​พระเจ้า​เลย 21จาอั้น​หื้อ​เลิก​ใจ๊​จีวิต​ตี้​สกปรก​ลามก​กู้​อย่าง กับ​ก๋ำจัด​ความ​บาป​ต่างๆ ใน​จีวิต​หื้อ​หมด แล้ว​น้อม​ฮับ​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​ตี้​ฝัง​ไว้​ใน​จิตใจ๋​ของ​หมู่​ต้าน เซิ่ง​ถ้อยกำ​นั้น​จ้วย​หื้อ​หมู่​ต้าน​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ได้

22หื้อ​เยียะ​ต๋าม​กำ​สั่ง​สอน​ของ​พระเจ้า บ่ใจ้​ก้า​ฟัง​บ่ดาย ถ้า​เยียะ​จาอั้น​ก็​เป๋น​ก๋าน​จุ​ตั๋วเก่า 23ย้อน​ว่า​คน​ตี้​ได้​ก้า​ฟัง​แล้ว​บ่เยียะ​ต๋าม เขา​ก็​เป๋น​เหมือน​คน​ส่อง​ผ่อ​หน้า​ตั๋ว​เก่า​ใน​แว่น 24ส่อง​เสร็จ​แล้ว​ก็​ไป​เหีย แล้ว​ก็​ลืม​บ่าเดี่ยว​นั้น​ว่า​หน้า​ตั๋ว​เก่า​เป๋น​จาใด 25แต่​คน​ตี้​เอา​ใจ๋​ใส่​บท​บัญญัติ​ตี้​ดี​พร้อม​ของ​พระเจ้า เซิ่ง​เป๋น​บท​บัญญัติ​ตี้​เยียะ​หื้อ​คน​มี​อิสระ แล้ว​เอาใจ๋​ใส่​เยียะ​ต๋าม​ต่อไป บ่ใจ้​ก้า​ฟัง​แล้ว​ก็​ลืม แต่​เยียะ​ต๋าม​กำ​สั่ง​สอน​นั้น พระเจ้า​ก็​จะ​ปั๋นปอน​ใน​สิ่ง​ตี้​เขา​เยียะ

26ถ้า​ใผ​กึ๊ด​ว่า​ตั๋ว​เก่า​เป๋น​คน​เคร่ง​ศาสนา แต่​ถ้า​บ่ควบคุม​ลิ้น​ตั๋ว​เก่า​หื้อ​ดี เขา​ก็​จุ​ล่าย​ตั๋ว​เขา​เอง ก๋าน​เคร่ง​ศาสนา​ของ​เขา​ก็​บ่มี​ประโยชน์​อะหยัง​เลย 27ศาสนา​ตี้​บริสุทธิ์​กับ​ตี้​แต๊​จริง​ใน​สายต๋า​ของ​พระเจ้า​พระบิดา ก็​คือ ก๋าน​จ้วยเหลือ​หละอ่อน​ก่ำพร้า​กับ​หมู่​แม่​หม้าย​ตี้​ได้ฮับ​ความ​ตุ๊กยาก และ​ฮักษา​ตั๋ว​หื้อ​ป๊น​จาก​บาป​ของ​โลก​นี้