Search form

ยากอบ 1:19

ก๋าน​เจื้อฟัง​กับ​ก๋าน​เยียะ​ต๋าม

19ปี้น้อง​ตังหลาย​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮัก จ๋ำ​ไว้​เต๊อะ​ว่า หื้อ​ว่อง​ใน​ก๋าน​ฟัง หื้อ​จ๊า​ใน​ก๋าน​อู้ กับ​จ๊า​ใน​ก๋าน​โขด