Search form

ยากอบ 1:21

21จาอั้น​หื้อ​เลิก​ใจ๊​จีวิต​ตี้​สกปรก​ลามก​กู้​อย่าง กับ​ก๋ำจัด​ความ​บาป​ต่างๆ ใน​จีวิต​หื้อ​หมด แล้ว​น้อม​ฮับ​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​ตี้​ฝัง​ไว้​ใน​จิตใจ๋​ของ​หมู่​ต้าน เซิ่ง​ถ้อยกำ​นั้น​จ้วย​หื้อ​หมู่​ต้าน​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ได้