Search form

ยากอบ 2:11

11ย้อน​ว่า​พระเจ้า​ผู้​ตี้​อู้​ว่า “ห้าม​เป๋น​จู๊​ผัว​เมีย​เปิ้น” ก็​อู้​ว่า “ห้าม​ฆ่า​คน” ถ้า​หมู่​ต้าน​บ่ได้​เป๋น​จู๊​ผัวเมีย​เขา แต่​ได้​ฆ่า​คน ต้าน​ก็​ได้​เป๋น​ผู้​ฝ่าฝืน​บท​บัญญัติ​แล้ว