Search form

ยากอบ 2:16

16แล้ว​หมู่​ต้าน​คน​นึ่ง​อู้​ว่า “ขอ​พระเจ้า​ปั๋น​ปอน​ต้าน​หื้อ​อยู่​ดี​มี​สุข มี​ผ้า​ใส่​อบอุ่น กับ​อยู่​ดี​กิ๋น​ดี​เต๊อะ” แต่​ก็​บ่ได้​หื้อ​สิ่ง​ตี้​จ๋ำเป๋น​ใน​จีวิต​สำหรับ​เขา​เลย แล้ว​จะ​มี​ประโยชน์​อะหยัง