Search form

ยากอบ 2:21

21ก็​หื้อ​ผ่อ​สิ่ง​ตี้​อับราฮัม​ป้ออุ๊ย​แม่หม่อน​ของ​เฮา​เยียะ​เต๊อะ คือ​ต้าน​ได้​ถวาย​ลูกบ่าว​คือ​อิสอัค​บน​แต้น​ปู่จา ก็​เยียะ​หื้อ​พระเจ้า​ยอมฮับ​อับราฮัม​เป๋น​คน​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม