Search form

ยากอบ 2:26

26ก็​อย่าง​เดียว​กั๋น​กับ​ตั๋ว​ตี้​บ่มี​จิตวิญญาณ​นั้น​ต๋าย​แล้ว​จาใด ความ​เจื้อ​ตี้​บ่ได้​เยียะ​ตวย​ต๋าม​ก็​ต๋าย​แล้ว​จาอั้น