Search form

ยากอบ 2:5

5ปี้น้อง​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮัก​เหย ฟัง​หื้อ​ดี​เน่อ พระเจ้า​เลือก​คน​ตุ๊ก​ใน​โลก​นี้​หื้อ​เป๋น​คน​ร่ำรวย​ใน​ความ​เจื้อ กับ​หื้อ​มา​ฮับ​ส่วนแบ่ง​ใน​แผ่นดิน​สวรรค์​ตี้​พระเจ้า​ได้​สัญญา​ไว้​ว่า​จะ​หื้อ​กับ​คน​ตี้​ฮัก​พระองค์​บ่ใจ้​กา