Search form

ยากอบ 2:8

8ถ้า​หมู่​ต้าน​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​ของ​พระเจ้า​แต๊ๆ ตี้​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ตี้​ว่า “จง​ฮัก​เปื้อน​บ้าน​เหมือน​ฮัก​ตั๋ว​เก่า” หมู่​ต้าน​ก็​เยียะ​ถูก​แล้ว