Search form

ยากอบ 3:13

ผญา​ปั๋ญญา​ตี้​แต๊​จริง

13มี​ใผ​พ่อง​ใน​หมู่​ต้าน​ตี้​มี​ผญา​ปั๋ญญา​กับ​ความ​ฮู้​ความ​เข้าใจ๋​ดี ก็​หื้อ​เขา​แสดง​หื้อ​หัน​ใน​ก๋าน​ใจ๊​จีวิต​ตี้​ถูกต้อง​ของ​เขา คือ​ก๋าน​เยียะ​โดย​ใจ๋​ถ่อม​สุภาพ​อย่าง​มี​ผญา​ปั๋ญญา