Search form

ยากอบ 3:6

6ลิ้น​ก็​เป๋น​เหมือน​ไฟ เป๋น​สิ่ง​บ่ดี​ตี้​สุด​ตี้​อยู่​ต้ามก๋าง​ส่วน​อื่นๆ ของ​ตั๋ว​เฮา เยียะ​หื้อ​ตึง​ตั๋ว​เป๋น​มลทิน มัน​เป๋น​เหมือน​ไฟ​ตี้​มา​จาก​หม้อหน้าฮก​เผา​ทำลาย​จีวิต​ของ​เฮา​หื้อ​วอดวาย