Search form

ยากอบ 4:15

15หมู่​ต้าน​สมควร​จะ​อู้​ว่า “ถ้า​เป๋น​ความ​ต้องก๋าน​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า เฮา​ก็​จะ​มี​จีวิต​อยู่ แล้ว​เยียะ​สิ่ง​นั้น​สิ่ง​นี้”