Search form

ยากอบ 5

เตื๋อน​คน​ร่ำรวย

1หมู่​คน​ร่ำรวย​ฟัง​ไว้​หื้อ​ดี​เน่อ จง​ไห้หุย​เหีย ย้อน​ความ​ตุ๊ก​ตี้​จะ​เกิด​กับ​หมู่​ต้าน 2ข้าว​ของ​เงินคำ​ของ​ต้าน​ก็​ผุ​พัง​ไป เสื้อผ้า​ของ​หมู่​ต้าน​ก็​โดน​แมง​ขบ​กิ๋น 3เงิน​กับ​คำ​ของ​ต้าน​ก็​จะ​เป๋น​ขี้เหมี้ยง ขี้เหมี้ยง​นั้น​ละ​ก็​จะ​เป๋น​หลักฐาน​มัด​ตั๋ว​หมู่​ต้าน​ไว้ จะ​ทำลาย​ตั๋ว​ของ​หมู่​ต้าน​เหมือน​ไฟ​เผา หมู่​ต้าน​ก็​ได้​เก็บ​สมบัติ​ไว้​ต๋อน​วัน​สุดต๊าย​นี้​แล้ว 4ฟัง​ลอ คน​งาน​ตี้​เยียะ​ก๋าน​ใน​นา​ของ​ต้าน​ตี้​ต้าน​โก๋ง​ก้า​แฮง เขา​ก็​ฮ้อง​ขึ้น​มา​แล้ว เสียง​ของ​หมู่​เขา​ตี้​จ่ม​ก็​ดัง​ไป​เถิง​หู​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ผู้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​สูง​สุด 5ต้าน​ตังหลาย​ใจ๊​จีวิต​ใน​โลก​อย่าง​อยู่​ดี​กิ๋น​ดี​ม่วน​งัน​สัน​เล้า กับ​กิ๋น​จ๋น​ตุ้ย​พร้อม​หื้อ​เปิ้น​เอา​ไป​ฆ่า 6หมู่​ต้าน​ได้​ตัดสิน​ลงโต้ษ​กับ​ฆ่า​คน​ตี้​บ่มี​ความ​ผิด ตี้​บ่ได้​ต่อ​สู้​ต้าน

หื้อ​อดทน​เหมือน​จาวนา​กอย​ถ้า​ฝน​ตก

7ย้อน​จาอั้น​ปี้น้อง​เหย อดทน​ไว้​จ๋น​กว่า​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​จะ​ปิ๊ก​มา​เน่อ ผ่อ​ลอ จาวนา​ยัง​อดทน​กอย​ถ้า​ข้าว​ตี้​มี​ก้า​จาก​แผ่นดิน อดทน​กอย​ถ้า​หื้อ​ฝน​ตก​ตั้งแต่​ต้น​หละดู​จ๋น​แผว​ป๋าย​หละดู 8หมู่​ต้าน​ก็​ต้อง​อดทน​จาอั้น​เหมือน​กั๋น จง​ตั้ง​อก​ตั้ง​ใจ๋​หื้อ​ดี ย้อน​ใก้​เถิง​วัน​ตี้​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​จะ​ปิ๊ก​มา​แล้ว 9ปี้น้อง​ตังหลาย บ่ต้อง​จ่ม​ว่า​อะหยัง​หื้อ​กั๋น​เน่อ เปื้อ​ต้าน​จะ​บ่โดน​ตัดสิน​ลงโต้ษ​จาก​พระเจ้า ผ่อ​ลอ ผู้​พิพากษา​ก็​ใก้​จะ​มา​แผว​แล้ว

10ปี้น้อง​ตังหลาย หื้อ​เอา​อย่าง​ความ​อดทน​ต่อ​ความ​ตุ๊กยาก​ของ​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า ตี้​ได้​อู้​โดย​สิทธิ​อำนาจ​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า 11เฮา​ถือ​ว่า​คน​หมู่​นั้น​ตี้​ได้​อดทน​ก็​เป๋น​สุข ต้าน​ก็​เกย​ได้​ยิน​เรื่อง​ความ​อดทน​ของ​โยบ​แล้ว กับ​ได้​ฮู้​ว่า​พระเจ้า​ได้​หื้อ​อะหยัง​เขา​พ่อง​ต๋อน​บั้นป๋าย​จีวิต​ของ​เขา ตี้​เป๋น​จาอี้​ก็​ย้อน​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​มี​ความ​อินดู​เขา กับ​มี​ความ​เมตต๋า​กรุณา

12ปี้น้อง​ตังหลาย​เหย สิ่ง​ตี้​สำคัญ​ตี้​สุด​ก็​คือ ห้าม​สาบาน บ่ว่า​จะ​อ้าง​สวรรค์​กาว่า​โลก กาว่า​อะหยัง​ก็​ต๋าม ถ้า “ใจ้” ก็​บอก​ว่า “ใจ้” “บ่ใจ้” ก็​บอก​ว่า “บ่ใจ้” เปื้อ​ต้าน​จะ​บ่ต้อง​ถูก​ตัดสิน​ลงโต้ษ​จาก​พระเจ้า

ก๋าน​อธิษฐาน​หื้อ​เกิด​ผล

13มี​ใผ​พ่อง​ใน​หมู่​ต้าน​ตี้​มี​ปั๋ญหา ก็​หื้อ​เขา​อธิษฐาน แล้ว​มี​ใผ​พ่อง​ตี้​มี​ความ​สุข ก็​หื้อ​เขา​ฮ้อง​เพลง​สรรเสริญ​พระเจ้า 14มี​ใผ​พ่อง​ใน​หมู่​ต้าน​ตี้​เจ็บป่วย ก็​หื้อ​เขา​เจิญ​ผู้ปกครอง​ของ​คริสตจักร​มา​อธิษฐาน​เผื่อ​เขา กับ​ใจ๊​น้ำมัน​บ่ากอก​เทศ​เจิม​เขา​ใน​นาม​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า 15เมื่อ​อธิษฐาน​โดย​ความ​เจื้อ​ก็​จะ​ฮักษา​คน​เจ็บป่วย​หื้อ​หาย​ได้ แล้ว​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ก็​จะ​เยียะ​หื้อ​เขา​มี​แฮง​เหมือน​เก่า กับ​พระองค์​ก็​จะ​โผด​ยกโต้ษ​บาป​ตี้​เขา​เกย​เยียะ​ไว้​หื้อ​ตวย 16จาอั้น หื้อ​ต้าน​สารภาพ​บาป​ต่อ​กั๋น กับ​หื้อ​อธิษฐาน​เผื่อ​กั๋น เปื้อ​ต้าน​จะ​ได้ฮับ​ก๋าน​ฮักษา​หื้อ​หาย กำ​อธิษฐาน​ของ​คน​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ของ​พระเจ้า​นั้น​ก็​มี​อำนาจ​กับ​เกิด​ผล

17เอลียาห์​ก็​เป๋น​คน​เหมือน​อย่าง​หมู่​เฮา​เนียะ เมื่อ​ต้าน​อธิษฐาน​เป๋น​แต๊​เป๋น​ว่า​ขอ​บ่หื้อ​ฝน​ตก ฝน​ก็​บ่ตก​เถิง​สาม​ปี๋​เกิ่ง 18กับ​เมื่อ​ต้าน​ได้​อธิษฐาน​แหม​เตื้อ​ขอ​หื้อ​ฝน​ตก ฝน​ก็​ตก​ลง​มา​จาก​ต๊องฟ้า แผ่นดิน​ก็​เกิด​ดอก​ออก​ผล​ขึ้น​มา 19ปี้น้อง​ตังหลาย ถ้า​มี​ใผ​ใน​หมู่​ต้าน​ตี้​หลง​ไป​จาก​ความ​จริง แล้ว​มี​คน​ปา​เขา​ปิ๊ก​คืน​มา 20ก็​หื้อ​จ๋ำ​เอา​ไว้​เต๊อะ​ว่า คน​ตี้​ปา​คน​บาป​ปิ๊ก​มา​จาก​ตาง​ตี้​ผิด ก็​ได้​จ้วย​เขา​หื้อ​รอด​จาก​ความ​ต๋าย กับ​เยียะ​หื้อ​ความ​บาป​ตี้​มี​นัก​ขนาด​ของ​เขา​ได้​ฮับ​ก๋าน​ยกโต้ษ