Search form

ยากอบ 5:15

15เมื่อ​อธิษฐาน​โดย​ความ​เจื้อ​ก็​จะ​ฮักษา​คน​เจ็บป่วย​หื้อ​หาย​ได้ แล้ว​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ก็​จะ​เยียะ​หื้อ​เขา​มี​แฮง​เหมือน​เก่า กับ​พระองค์​ก็​จะ​โผด​ยกโต้ษ​บาป​ตี้​เขา​เกย​เยียะ​ไว้​หื้อ​ตวย