Search form

ยากอบ 5:16

16จาอั้น หื้อ​ต้าน​สารภาพ​บาป​ต่อ​กั๋น กับ​หื้อ​อธิษฐาน​เผื่อ​กั๋น เปื้อ​ต้าน​จะ​ได้ฮับ​ก๋าน​ฮักษา​หื้อ​หาย กำ​อธิษฐาน​ของ​คน​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ของ​พระเจ้า​นั้น​ก็​มี​อำนาจ​กับ​เกิด​ผล