Search form

ยากอบ 5:20

20ก็​หื้อ​จ๋ำ​เอา​ไว้​เต๊อะ​ว่า คน​ตี้​ปา​คน​บาป​ปิ๊ก​มา​จาก​ตาง​ตี้​ผิด ก็​ได้​จ้วย​เขา​หื้อ​รอด​จาก​ความ​ต๋าย กับ​เยียะ​หื้อ​ความ​บาป​ตี้​มี​นัก​ขนาด​ของ​เขา​ได้​ฮับ​ก๋าน​ยกโต้ษ