Search form

ยากอบ int

กำ​ตั๊กตวาย​ใน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​บอก​ว่า เขียน​โดย​ยากอบ เถิง​แม้​ว่า​ใน​พระคัมภีร์​พันธสัญญา​ใหม่​จะ​มี​คน​จื้อ​ยากอบ​หลาย​คน แต่​คริสตจักร​สมัย​ยุค​แรก​ก็​ได้​ยอมฮับ​ว่า​จดหมาย​ฉบับ​นี้​เขียน​โดย​ยากอบ น้อง​บ่าว​ของ​พระเยซู แม้​ว่า​ยากอบ​บ่เจื้อ​ว่า​พระเยซู​เป๋น​พระคริสต์​ต๋อน​ตี้​พระองค์​มี​จีวิต​อยู่ แต่​ต้าน​มา​เจื้อ​ใน​ปาย​หลัง แล้ว​ก็​ได้​มา​เป๋น​ผู้​นำ​ใน​คริสตจักร​ตี้​กรุง​เยรูซาเล็ม ยากอบ​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ขึ้น​ก่อน​ปี๋ ค.ศ. 49

ใน​จดหมาย​ฉบับ​นี้ ยากอบ​ได้​บอก​ว่า ต้าน​เขียน​เถิง​สิบ​สอง​ผะกุ๋น​ของ​จาว​ยิว​ตี้​แตก​ขะแล​ขะแจ​ไป​กู้​ตี้​กู้​ตาง หมาย​เถิง​ว่า​ต้าน​เขียน​เถิง​ปี้น้อง​ผู้​เจื้อ​ตี้​เป๋น​จาว​ยิว​ตี้​โดน​ค่ำ​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม แล้ว​ได้​แตก​ขะแล​ขะแจ​ไป ยากอบ​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ต๋อน​ตี้​เป๋น​ผู้​นำ​คริสตจักร​ตี้​อยู่​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม ต้าน​เขียน​เปื้อ​หื้อ​ก๋ำลัง​ใจ๋​หมู่​ผู้​เจื้อ​หื้อ​มั่น​คง​ใน​ความ​เจื้อ หื้อ​อดทน​ต้าม​ก๋าง​ก๋าน​ทดลอง​ใจ๋ กับ​แสดง​ความ​มั่น​คง​ใน​ความ​เจื้อ​ของ​หมู่​เขา​โดย​ก๋าน​เยียะ​สิ่ง​ต่างๆ ของ​เขา

ยากอบ​สอน​ว่า​จ๋ำเป๋น​ตี้​จะ​ต้อง​อดทน​ต้าม​ก๋าง​ก๋าน​ทดลอง​ใจ๋​กับ​ก๋าน​ทดสอบ​ความ​เจื้อ​ย้อน​ว่า​นี่​เป๋น​วิธี​ตี้​จะ​เยียะ​หื้อ​ความ​เจื้อ​นั้น​เข้ม​แข็ง​ขึ้น กับ​ต้าน​ได้​สอน​แหม​ว่า​ผู้​เจื้อ​บ่ควร​ก้า​อู้​บ่ดาย​ว่า​มี​ความ​เจื้อ​แต่​ควร​เยียะ​ต๋าม​ความ​เจื้อ​นั้น​โดย​แสดง​ความ​เมตต๋า โดย​เฉพาะ​ต่อ​คน​ตุ๊ก​คน​จ๋น กับ​ใจ๊​จีวิต​ตี้​บริสุทธิ์​กับ​ซื่อสัตย์​ต่อ​พระเจ้า