Search form

ยอห์น 1:17

17พระเจ้า​ได้​หื้อ​บท​บัญญัติ​ของ​พระองค์​ผ่าน​ตาง​โมเสส แต่​หื้อ​พระคุณ​กับ​ความ​จริง​เกี่ยวกับ​พระองค์​ผ่าน​ตาง​พระเยซู​คริสต์