Search form

ยอห์น 1:19

ยอห์น​เป๋น​พยาน​เรื่อง​พระเยซู

19นี่​เป๋น​กำ​พยาน​ของ​ยอห์น เมื่อ​หมู่​ผู้นำ​จาว​ยิว​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม​ส่ง​หมู่​ปุโรหิต​กับ​หมู่​เลวี​ไป​หา​ยอห์น หมู่​เขา​มา​ถาม​ยอห์น​ว่า “ต้าน​เป๋น​ใผ”