Search form

ยอห์น 1:25

25ถาม​ว่า “ถ้า​ต้าน​บ่ใจ้​พระคริสต์ บ่ใจ้​เอลียาห์ กับ​บ่ใจ้​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​คน​นั้น แล้ว​จาใด​ต้าน​เถิง​หื้อ​บัพติศมา​กับ​คน​ตังหลาย”