Search form

ยอห์น 1:31

31ตั๋ว​เฮา​ก็​บ่ฮู้​ว่า​ต้าน​เป๋น​ใผ แต่​ตี้​เฮา​หื้อ​บัพติศมา​ด้วย​น้ำ ก็​เปื้อ​จะ​เปิดเผย​หื้อ​จาว​อิสราเอล​ได้​ฮู้จัก​ต้าน”