Search form

ยอห์น 1:32-33

32-33ยอห์น​ก็​อู้​เป๋น​พยาน​แหม​ว่า “เฮา​บ่ฮู้​ว่า​ต้าน​ผู้​นั้น​เป๋น​ใผ แต่​ผู้​ตี้​ใจ๊​เฮา​มา​หื้อ​บัพติศมา​ด้วย​น้ำ​เกย​บอก​ว่า ‘เมื่อ​ต้าน​หัน​พระวิญญาณ​ของ​พระเจ้า​ลง​มา​อยู่​กับ​ใผ คน​นั้น​ละ​จะ​เป๋น​คน​หื้อ​บัพติศมา​ด้วย​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์’ แล้ว​เฮา​ได้​หัน​พระวิญญาณ​ลง​มา​จาก​ฟ้า​สวรรค์​มี​ฮูปฮ่าง​เหมือน​นกก๋าแก๋​ลง​มา​อยู่​กับ​ป้อจาย​คน​นี้ 34เฮา​หัน​เรื่อง​นี้​กับ​ต๋า​ตั๋วเก่า เป๋น​พยาน​ได้​ว่า คน​นี้​เป๋น​พระบุตร​ของ​พระเจ้า​แต๊ๆ”