Search form

ยอห์น 1:38

38พระเยซู​ก็​งว้าย​มา แล้ว​หัน​เขา​สอง​คน​เตียว​ตวย​มา พระองค์​ก็​ถาม​ว่า “ต้าน​ต้องก๋าน​อะหยัง” แล้ว​หมู่​เขา​ก็​ตอบ​ว่า “รับบี” (​หมายเถิง​อาจ๋ารย์​) “ต้าน​พัก​อยู่​ตี้​ไหน”