Search form

ยอห์น 1:39

39พระเยซู​ก็​บอก​ว่า “ตวย​มา​ผ่อ​แล่” แล้ว​สาวก​ของ​ยอห์น​สอง​คน​ก็​ตวย​พระเยซู​ไป​ตี้​อยู่​ของ​พระองค์ ต๋อน​นั้น​เป๋น​เวลา​สี่​โมง​แลง​แล้ว หมู่​เขา​ก็​เลย​อยู่​ตวย​พระเยซู​จ๋น​เสี้ยง​วัน​นั้น