Search form

ยอห์น 1:46

46แล้ว​นาธานาเอล​ก็​อู้​ว่า “นาซาเร็ธ​นั่น​หนะ​ก๋า ของ​ดี​อะหยัง​จะ​มา​จาก​เมือง​นาซาเร็ธ​ได้” ฟีลิป​ก็​บอก​ว่า “ตวย​เฮา​มา​ผ่อ​แล่”