Search form

ยอห์น 1:51

51พระองค์​ก็​อู้​ต่อ​แหม​ว่า “เฮา​จะ​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า หมู่​ต้าน​จะ​ได้​หัน​ต๊องฟ้า​เปิด​ออก​เป๋น​ฮ่อม กับ​จะ​หัน​ทูตสวรรค์​ของ​พระเจ้า​ขึ้นๆ ลงๆ อยู่​บน​บุตรมนุษย์”