Search form

ยอห์น 10:24

24หมู่​จาว​ยิว​ก็​เข้า​มา​แวด​พระองค์​แล้ว​ก็​ถาม​พระองค์​ว่า “ต้าน​จะ​หื้อ​เฮา​สงสัย​ว่า​ต้าน​เป๋น​ใผ​ไป​แหม​เมิน​เต้าใด ถ้า​ต้าน​เป๋น​พระคริสต์​แต๊​ก็​หื้อ​บอก​เฮา​มา​ซื่อๆ เลย”