Search form

ยอห์น 10:33

33หมู่​จาว​ยิว​ก็​ตอบ​พระองค์​ว่า “ตี้​เฮา​จะ​เอา​บ่าหิน​ขว้าง​ต้าน บ่ใจ้​ย้อน​ก๋าน​ดี​นั้น​แต่​ย้อน​ว่า​ต้าน​อู้​หมิ่น​ประมาท​พระเจ้า ต้าน​เป๋น​ก้า​คน​แต่​ยก​ตั๋ว​เก่า​เป๋น​พระเจ้า”