Search form

ยอห์น 10:34

34พระเยซู​ก็​ตอบ​ว่า “ใน​บท​บัญญัติ​ของ​หมู่​ต้าน มี​กำ​ของ​พระเจ้า​ตี้​เขียน​ไว้​บ่ใจ้​กา ว่า ‘พระเจ้า​อู้​ว่า หมู่​ต้าน​เป๋น​เทพเจ้า​ตังหลาย’