Search form

ยอห์น 11:25

25พระเยซู​อู้​กับ​มารธา​ว่า “เฮา​เป๋น​ผู้​ตี้​เยียะ​หื้อ​คน​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​และ​หื้อ​จีวิต​กับ​หมู่​เขา กู้​คน​ตี้​เจื้อ​วางใจ๋​เฮา เถิงแม้​ต๋าย​ไป​แล้ว​ก็​ยัง​มี​จีวิต​อยู่