Search form

ยอห์น 11:27

27มารธา​ก็​บอก​พระองค์​ว่า “อาจ๋ารย์ ข้าเจ้า​เจื้อ​ว่า​อาจ๋ารย์​เป๋น​พระคริสต์ เป๋น​พระบุตร​ของ​พระเจ้า​ตี้​ว่า​กั๋น​ว่า​จะ​เข้า​มา​ใน​โลก​นี้”