Search form

ยอห์น 11:32

32เมื่อ​มารีย์​ไป​เถิง​ตี้ ตี้​พระเยซู​อยู่​ก็​หัน​พระเยซู แล้ว​ก็​ยอบ​ลง​กราบ​ตี้​ตี๋น​ของ​พระองค์ แล้ว​อู้​ว่า “อาจ๋ารย์ ถ้า​อาจ๋ารย์​อยู่​ตี้​นี่​น้องบ่าว​ข้าเจ้า​ก็​จะ​บ่ต๋าย”