Search form

ยอห์น 11:47

47แล้ว​หมู่​หัว​หน้า​ปุโรหิต​กับ​หมู่​ฟาริสี​ก็​ฮ้อง​ประชุม​สภา​แซนเฮดริน แล้ว​หมู่​เขา​อู้​กั๋น​ว่า “หมู่​เฮา​จะ​เยียะ​จาใด​ดี ป้อจาย​คน​นี้​เยียะ​หมายสำคัญ​หลาย​อย่าง​แล้ว