Search form

ยอห์น 11:48

48ถ้า​เฮา​ป่อย​หื้อ​เขา​เยียะ​จาอี้​ไป​ติกๆ คน​ตังหลาย​ก็​จะ​ปา​กั๋น​ไป​เจื้อ​เขา​เหีย​หมด แล้ว​หมู่​โรมัน​ก็​จะ​มา​ทำลาย​ตึง​พระวิหาร​และ​ตึง​จ้าด​ของ​เฮา”