Search form

ยอห์น 11:56

56แล้ว​คน​ตังหลาย​ก็​ปา​กั๋น​เซาะ​ผ่อ​หา​พระเยซู ต๋อน​ตี้​อยู่​ใน​พระวิหาร​หมู่​เขา​ก็​ถาม​กั๋น​ว่า “ต้าน​กึ๊ด​จาใด ป้อจาย​คน​นั้น​จะ​มา​งาน​ก่อ”