Search form

ยอห์น 11:9

9พระเยซู​ตอบ​ว่า “ต๋อน​เมื่อ​วัน​มี​สิบ​สอง​จั้วโมง​บ่ใจ้​กา ถ้า​ใผ​เตียว​ต๋อน​เมื่อ​วัน​ก็​จะ​บ่ข้อง​สะดุด​ย้อน​มี​แสง​สว่าง​ของ​โลก​นี้