Search form

ยอห์น 12:13

13หมู่​เขา​ก็​ปา​กั๋น​เอา​กิ่ง​ปาล์ม ​ไป​ต้อนฮับ​พระองค์​แล้ว​โห่​ฮ้อง​ว่า

“โฮซันนา”

“ขอ​พระเจ้า​ปั๋น​ปอน​ผู้​ตี้​มา​ใน​นาม​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​เต๊อะ​เน่อ”

“ขอ​พระเจ้า​ปั๋น​ปอน​กษัตริย์​อิสราเอล​เต๊อะ​เน่อ”