Search form

ยอห์น 12:16

16ใน​ต๋อน​นั้น​หมู่​สาวก​ของ​พระองค์​ยัง​บ่เข้าใจ๋​เรื่อง​นี้ แต่​หลัง​จาก​ตี้​พระเยซู​ได้ฮับ​เกียรติ​อัน​ยิ่งใหญ่​แล้ว หมู่​เขา​ก็​กึ๊ด​ขึ้น​ได้​ว่า พระคัมภีร์​ได้​เขียน​เกี่ยวกับ​พระเยซู​เถิง​เรื่อง​นี้​ไว้ กับ​หมู่​เขา​เป๋น​คน​ตี้​ได้​เยียะ​จาอั้น​หื้อ​พระองค์