Search form

ยอห์น 12:17

17หมู่​คน​ตี้​อยู่​กับ​พระเยซู​ต๋อน​ตี้​พระองค์​ฮ้อง​ลาซารัส​ออก​จาก​อุโมงค์​ฝัง​ศพ กับ​เยียะ​หื้อ​ลาซารัส​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​นั้น ก็​เป๋น​พยาน​ใน​สิ่ง​ตี้​เขา​ได้​ยิน​ได้​หัน​มา